Mu Rwanda bakomeje gukwirakwiza”amateka y’amacurano”,no kubiba inzangano hagati y’amoko. Hagamijwe iki?

Yanditswe na Mukundente Ariane

Biracyaza! Ya mateka y’amacurano aragarutse! Uwitwa Nsanzabera Jean de Dieu mu GIHE ati: Ibya Semuhanuka byahimbwe mu guharabika Ingoma ya Cyami. Avugamo 4, harimo 1 cy’ukuri cyahimbwe nk’ikinyoma, ariko ibindi 3 byose ni ibinyoma byambaye ubusa uyu mugabo yahimbye, byo kubiba urwango n’amacakubiri, maze bitanganzwa mu GIHE.

Murabwira niba nibeshye. Mundebere namwe! Ndabishyiraho uko yabyanditse

1. “ Abahutu n’Abatutsi ntibigeze bashakana na rimwe!

“Iyi mvugo yagiye ivugwa n’abanyepolitiki bo muri Repubulika ya mbere n’iya kabiri iranamamara cyane kuko yanditswe no mu bitabo byinshi bivuga ku mateka y’u Rwanda “ (Nsanzuwera)

Turashize! Ibi bintu byanditswe mu bihe bitabo koko? Mumpe kimwe gusa?

None se ko avuze byo byamamaye, none bantu mwabaye muri izo Repubulika, ni jye jyenyine utarabyumvise?

Ahubwo se abanyepolitiki ba Repubulika ya I, bari kubyamamaza gute, kandi bafite hafi ya bose abagore b’abatutsikazi?

None nk’iki kinyoma uyu mugabo akizaniye iki? Ngo bigende gute?

2. “ Umwami yashakaga gucira, umuhutu akasama bakamuciramu kanwa!

“Iki kinyoma cyaciye ibintu mu bihe by’amashyaka yo mu wa 1959, aho bavugaga ko nta mwami wigeze ashaka gucira ngo acire hasi” (Nsababera)

Mwo kagira inka mwe, ibi bintu mwabaho hari ahantu mwabyumvise? Mwabisomye?

Abakuru mutubabarire mutubwire.

Nabisomye nenda kwikubita hasi!

Ibi ni ibiki koko?

3. “Mu musezero babanzagamo umuhutu ari muzima, bakamutabarizaho umugogo w’umwami

“Iki kinyoma cyahanzwe mu bihe bya vuba, ndetse kinandikwa mu bitabo byinshi byigishwa nk’amateka y’u Rwanda mu mashuri Abanza, Ayisumbuye, Amakuru na za Kaminuza” (Nsanzabera)

Mana we! ??! Nabaho, ibi bintu ntaho nzi byanditswe, sinigeze mbyiga haba primaire, haba secondaire, haba université.

Uwabyize ahandi aze atubwire, naho ubundi u Rwanda turarworeka aho bukera.

NDABAZA! MINIBUMWE ??URIHEHE?

Uru rwango rushingiye ku moko bariho babiba mu bantu ntarwo ubona?

Ni gute IGIHE gihitisha urwango rushingiye ku moko bigeze hano?

KUKI IGIHE cyamamaza inkuru ziteranya AMOKO?

Muzi n’ibindi? Aho bukera turashinga MINIBUMWE yamagana ibi bintu ku mugaragaro et de façon coordonné, bikajya mu ndimi zose zishoboka, copies zigahabwa imiryango yose yita ku burenganzira bwa muntu no kurwanya inzangano.

Pour la prévention et trace de tout! (mu rwego rwo gukumira no kubika izi nyandiko nk’ikimenyetso)

Dore ni uku za Kangura zatangiye. Zandika ibi, tukazireba buracya biraduturikana.

Alors là, cette fois-ci,nta excuse(kuri iyi nshuro,nta mpamvu n’imwe)dufite ngo ntabyo tuzi.

Ngibi ibinyoma biteranya amoko biriho biracurwa tubireba kandi.

Habanje Tweets zivuye mu bakomeye, none ibinyoma bihembera urwango byamanutse byageze ku baturage babyandika, Igihe kikamamaza.

C’est coordonné (byarateguwe kandi hari ababihagarikiye).

Hari abantu biyemeje absolument guteranya amoko ngo yangane paka.

Ibi bintu byo gucura ibinyoma byo guteranya amoko, bashaka guhimba andi mateka bapakira urubyiruko bigombe bibe documenté (bikusanywe bibikwe).

MINIBUMWE ya Bizimana nk’ibi ntabyo ibona ifite izindi priorité (yifitiye ibindi yumva ko ari byo byhutirwa).

Akazi kayo yaragatangiye: kurwana na Mukankiko, ihamagara abantu kumva Youtube ye.

Ba Gitifu bazashyira ku rutonde rw’mihigo y’uyu mwaka: kumva Youtube Mukankiko w’umutabazi.

Twarabibonye n’ubu turabibona ng’ibi.

Amacakubiri y’amoko aza tuyareba buri gihe, ubutegetsi bukayashyigikira (mu mvugo cyangwa anyura mu binyamakuru pro(bishyigikiye)-ubutegetsi), ntihagire icyo dukora, maze akaba ari twe rubanda dushira.

Dore ng’ibi, ntituzongera guceceka, duhaguruke dutange abagabo, bitazaturika tubireba kandi. Ntawe uzongera kudutanya! Ntituzabyemera, mujye kwangana mwenyine!

source: Impuruza ya madame Mukundente Ariane (kanda hano urebe uko yabitangaje kuri page ye ya facebook)

Ngiyi inkuru rutwitsi yanyuze mu kinyamakuru rutwitsi gikorera mu kwaha k’Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, IGIHE.COM inkuru yasohotse tariki 7-01-2022 – saa 07:24, ikandikwa mu izina rya: Nsanzabera Jean de Dieu

Mu rwego rwo kubika neza iyi nkuru nka Gihamya,twongeye kuyibashyirira hano mu gihe bayisiba nk’uko basanzwe babigenza.Turashishikariza abandi bose babishoboye kuyikoporora byaba ngombwa ikamenyeshwa isi yose mu ndimi mpuzamahanga.

Iyi nkuru nta kintu na gito twayihinduyeho.

Iragira iti:

” Amateka y’u Rwanda yatekererejwe benshi mu buryo bukocamye ku kigero cyo hejuru! Bituma benshi bagenda bayazeyuka banayafata uko atari u Rwanda rugafatwa nk’igihugu cyaremanywe icyaha n’icyasha kandi mu buryo buzwi uhereye mu muzi wa rwo ari igihugu cyamaze imyaka isaga 870 ( 1091-1961) gihamye, gifite inkingi zihanitse zubakiweho ubuzima bwose haba mu miyoborere, imibereho myiza y’abaturage, umutekano, ubukungu, ububanyi n’amahanga n’ibindi.

Aha hakaba hakwiye kwibazwa impamvu nyirizina yatumye u Rwanda rufatwa gutyo abakuze n’abato bakaba nta yandi mateka bazi usibye ay’ubugome, iyicarubozo, ihohotera n’ibindi bibi batwerera u Rwanda.

Muri iyi nkuru tugiye gutekerereza hamwe bimwe mu bintu byagiye byambikwa bamwe mu batwaye u Rwanda nk’icyasha cyo kuruharabika nk’urutarigeze iyubahirizwa ry’uburenganzira bwa muntu. Turabonamo n’imvano y’abakoze ibyo n’impamvu yabibateye.

Iyo usesenguye amateka y’u Rwanda cyane cyane mu bihe by’ihirikwa ry’ingoma ya cyami hakajyaho ubutegetsi bushingiye kuri Repubulika, usanga hari imvugo nyinshi zishingiye ku mateka y’u Rwanda zishimangira ibibi byaranze abakurambere mpangarwanda barubayemo abami n’abagabekazi byose bigamije kubangisha abaturage no gushimangira ubuhezanguni binjiranye muri Repubulika bushingiye ku moko mpangano y’ubuhutu, ubutwa n’ubututsi.

Abanyepolitiki bo muri Repubulika ya mbere n’iya kabiri, ni bo bagiye badukana imvugo nyinshi zisesereza abo bakurambere, zibaharabika mu rwego ruhanitse, mu rwego rwo kwireherezaho abaturage batashakaga iyo mpinduramatwara ishingiye ku nzangano z’Abahutu n’Abatutsi, kuko bari bazi ko ari ibihimbano.

Nyuma y’aho ubwami buhirikiwe, umujyo wabaye uw’imiyoborere yubakiye ku kinyoma cyambika u Rwanda icyasha cy’igihe kirekire mu mateka yarwo, benshi bakomeza kubirebera babirekera iyo bigoramiye, habura uwabinyomoza ngo yamamaze ubwiza n’ubwema bwaranze u Rwanda mu bihe by’ingoma ya cyami. Bimwe mu binyoma bari barabyubatse mu buryo bukurikira.

‘Abahutu n’Abatutsi ntibigeze bashakana na rimwe!’

Iyi mvugo yagiye ivugwa n’abanyepolitiki bo muri Repubulika ya mbere n’iya kabiri iranamamara cyane kuko yanditswe no mu bitabo byinshi bivuga ku mateka y’u Rwanda. Biha inshingano zo kuyatatura nk’abayazi nyamara ari mu gicuku! Agatsinda u Rwanda ntirwahanganywe amoko y’ubuhutu, ubututsi n’ubutwa.

U Rwanda rwahanganywe n’imbumbe y’imbaga y’Abanyarwanda ikubiye mu bice by’ingenzi bitatu: Ibicumbi bikuru, imiryango migari n’inzu z’imiryango. Uhereye ku bicumbi bikuru ukageza ku nzu z’imiryango migari, ntabwo byubakiwe rimwe, ahubwo ni intera yagiye igerwaho uko igihugu cyagendaga cyiyubaka, ari na ko abaturage bacyo bororokaga, bakibumbira muri ayo matsinda, ahanini ashingiye ku banyabigwi bayakomokamo n’umurage bahawe mu mushinga wo kubaka u Rwanda.

Ubushyingirane bw’imiryango migari, ni kimwe mu byubakiweho igihe kirekire mu guhuza u Rwanda rwari rutuwe n’abaturutse imihanda yose. Urugero rukomeye twatanga, ni urw’uko Gihanga ufatwa nk’umukurambere wahanze u Rwanda, ari we wa mbere washatse mu miryango itatu badasangiye igisekuruza mu rwego rwo gufungurira buri munyarwanda uriho n’uzamukurikira, uburyo buboneye bwo kubaka igihugu cyunze ubumwe.

Mu bagore Gihanga yashatse, bose bari abanyamahanga kuri we kuko bakomokaga mu bihugu byahanzwe mbere ho imyaka myinshi mbere y’uko ahanga igihugu cye cy’i Gasabo cyabaye inkomoko y’u Rwanda. Abo bagore barimo Nyirampirangwe za Rwamba ukomoka mu muryango mugari w’Abenengwe, Nyangobero za Ngabo ukomoka mu muryango mugari w’Abashi ndetse na Nyamususa wa Jeni na Nyirampingiye bakomokaga mu Basinga b’Abasangwabutaka.

Kuva icyo gihe cyose, umwami w’u Rwanda yari abwirijwe gushaka abagore mu miryango yose y’Abanyarwanda uko ari 26, nta n’umwe usubijwe inyuma, keretse uwatoranywaga nk’umugore w’ingabwa wagombaga kuzabyarira umwami igihugu na we watoranywaga n’indagu zigendeye ku miryango y’ibibanda ( Imiryango yavagamo abagabekazi).

Irivuze umwami rirasakara! Imiryango yose y’Abanyarwanda yagiye muri uwo mujyo wo kuvanga imiryango migari mu gihe cy’urushako kugeza ubwo biremyemo urundi rwego rushinzwe gukemura imanza z’imiryango rwiswe “Abase b’imiryango”, ari na bo bari bashinzwe gutangiza no gusoza imanza zose z’imiryango, zirimo gutangiza ihinga, isarura, ubukwe, umuganura, urubanza, kurangiza imanza n’ibindi.

Aho ibyiciro by’imiterere y’aho igihugu kigeze n’imibereho y’abaturage byadukiye mu bihe by’ingoma ya Cyilima Rugwe, ubuhutu, ubututsi n’ubutwa, ntibyigeze bikoma mu nkokora uwo murage wa Gihanga wo gusangira urushako nk’uko basangiye igihugu.

Imiryango yose yarashakanaga nta vangura rishingiye kuri ibyo byiciro bimeze nk’iby’ubudehe kuko n’ubundi Abahutu, Abatutsi n’Abatwa washoboraga kubasanga mu miryango yose y’Abanyarwanda.

Ikinyoma cyadukanywe n’Aba-Parmehutu mu kubakiraho impinduramatwara yabo, cy’uko kuva na kera na kare Abahutu, Abatutsi n’Abatwa batashakanaga, cyari cyambaye ubusa rwose! Mu rushako rw’Abanyarwanda nta vangura rishingiye ku moko ryigeze ribaho, ahubwo ni bo baryadukanye barangije baryitirira amateka y’igihugu cyose, ubwo bahangaga icyiswe” Amategako icumi y’Abahutu” yahanzwe na Habyarimana Yozefu (Gitera) ari na yo yubakiweho Jenoside yakorewe Abatutsi yo mu wa 1994.

Umwami yashakaga gucira, umuhutu akasama bakamuciramu kanwa!

Iki kinyoma cyaciye ibintu mu bihe by’amashyaka yo mu wa 1959, aho bavugaga ko nta mwami wigeze ashaka gucira ngo acire hasi. Ababyamamaje bemezaga ko iyo umwami yashakaga gucira, ataciraga hasi, ahubwo bateganyaga umugabo w’Umuhutu ugomba kumwicara iruhande, yashaka gucira akamucira mu kanwa.

Iki kinyoma cyahimbwe mu rwego rwo kurushaho kwangisha Abanyarwanda abakurambere babo babaye Abami b’u Rwanda bakarwagura, bakarurinda bakanarurasanira aho rukomeye. Ibi bivugwa ni ibinyoma byubakiweho impinduramatwara yo mu wa 1959, yagejeje Abahezanguni b’Abahutu ku butegetsi, banaheraho birukana Abatutsi mu gihugu bari basangiye.

‘Mu musezero babanzagamo umuhutu ari muzima, bakamutabarizaho umugogo w’umwami’

Iki kinyoma cyahanzwe mu bihe bya vuba, ndetse kinandikwa mu bitabo byinshi byigishwa nk’amateka y’u Rwanda mu mashuri Abanza, Ayisumbuye, Amakuru na za Kaminuza. Ibi, byanditswe kandi binamamazwa na zimwe mu ntiti zari zirangaje imbere u Rwanda rwa nyuma y’ubwigenge.

Ushobora kwibaza ngo ko ubihakana wari uhari! Ari ko benshi mu bacukumbuye amateka nyakuri y’u Rwanda baguhamiriza ko atari byo kuko mu bucukumbuzi bw’amateka bwakozwe, nta na hamwe amateka yigeze adutekerereza ko mu bami 28 bazwi ko batwaye u Rwanda, batabarijwe bagombye kubasasira umugabo w’umuhutu ukiri muzima! Usibye no kumusasira ukiri muzima, nta n’uwapfuye bigeze bamusasira.

Byose byakozwe n’abo biyise impirimbanyi za Demokarasi, bashaka kwangisha Abanyarwanda, ingoma ya cyami no kurushaho kwitirira ubugome Abatutsi bitirirwaga ko ari bo babaye mu ngoma ya cyami ngo babone uko babahambiriza n’ibyaha byinshi.

Kanjogera yahagurukiraga ku bana b’abahutu

Nyirayuhi Kanjogera yatwaranye ingoma n’abami nka Mibambwe IV Rutalindwa, ndese n’umuhungu we Yuhi V Musinga, kuva ku wa 15 Nzeri 1895 kugeza ku wa 12 Ugushyingo 1931, ubwo umwami Musinga na Nyirayuhi Kanjogera wari umubereye umugabekazi, babacaga ku bwami.

Mu rufatiro rw’ibinyoma byifashishijwe mu mpinduramatwara ikuraho ubwami, hari n’ibinyoma byafatiwe kuri Kanjogera by’uko yashakaga guhagukura, agafata inkota akayishinga mu nda z’abana b’abahutu, akabapfumura akabona guhaguruka.

Abamamaje ayo mateka matindi, bagaragaje ko uko Kanjogera yashakaga guhaguruka, bamuzaniraga umwana w’umuhutu ukiri ingimbi cyangwa se igihenga, akagarama imbere ya Kanjogera ubundi akamushinga inkota mu nda akamuhagurukiraho. Aha bikaba bigaragara ko uwo mwana w’umuhungu yahitaga apfa nta kabuza kuko n’iyo yakomerekaga ntiyabaga yemerewe komorwa no kuvurwa kuko ryabaga ari iteka ryaciwe n’umugabekazi w’igihugu ritagomba kuvuguruzwa.

Iki ni kimwe mu binyoma byamamaye cyane mu mateka y’u Rwanda, yaba mu bihe by’impinduramatwara yo mu wa 1959 ndetse no mu bihe byo mu 1990, ubwo Inkotanyi zakozaga agati mu ntozi zigatera Leta ya Habyarimana zigamije kubohora u Rwanda, ari na bwo urwangano Abahutu bangaga Abatutsi, rukanagaburirwa igihe kirekire rwongeye kubura.

Ibi byaha by’iyicarubozo bashinja Kanjogera, ntibyabayeho rwose, ni ikinyoma cyambaye ubusa. No mu gihe aya mateka yandikwaga hari hakiriho benshi mu babayeho mu bihe by’ingoma ya Kanjogera badushwishurije ko ari ibinyoma bitigeze bibaho.

Ikigaragara aya mateka adutekerereza, ni uko hakiri urugendo rurerure rwo kwigisha Abanyarwanda amateka yabo, bakayamenya by’ukuri, bagafatanya no kwamagana abayagoreka kuko u Rwanda nta vangura rwubakiyeho, nta yicarubozo, nta karengane no kubangamira uburenganzira bwa muntu byigeze birubamo.

U Rwanda ni igihugu cyubakiwe ku ituze n’umudendezo wa rubanda, agatsinda cyari intaho y’Imana, kikaba igihugu cya Benimana. Kwitwa u Rwanda, igihugu gitemba amata n’ubuki, nta bwo ari amashyengo cyangwa se ngo bibe ibintu byarugwiririye, ahubwo ni ibintu abakurambere mpangarwanda baharaniye kuba mu muzi warwo, kugeza ku ndunduro y’ingoma ya cyami.

Abanyarwanda bari bakiririmba ibyiza by’ababatwaye imyaka 870 (1091-1961), u Rwanda rwamaze ruyoborwa n’abami, byayoyotse mu myaka 33 (1961-1994) gusa yarangiranye na Jenoside yakorewe Abatutsi.

Urugendo rwo gusobanura amateka y’ukuri y’u Rwanda nirushinge imizi n’imiganda, abakiri bato basobanurirwe igenantekerezo n’ihangabuhanga abakurambere bubakishije u Rwanda rugashinga imizi.

Abagoreka amateka yarwo, na bo nibimwe amatwi kuko ari rwo rwobo rworetse imbaga y’abatari bake na n’ubu bacyomongana mu mahanga nk’abatagira iyo baba. Amateka y’u Rwanda, niyeme kuko ari cyo kirango cy’ihihibikana ry’abatuboneye iryo mu museso, bakaduha gakondo y’ibihe byose”.

2,509 thoughts on “Mu Rwanda bakomeje gukwirakwiza”amateka y’amacurano”,no kubiba inzangano hagati y’amoko. Hagamijwe iki?

 1. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 2. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 3. Hi! I know this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does running a well-established website like yours require a large amount of work?
  I’m brand new to operating a blog but I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 4. Hi there! Quick question that’s completely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this
  problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 5. Magnificent goods from you, man. I’ve consider your stuff
  prior to and you are simply too great. I actually like what you’ve obtained right here,
  really like what you are saying and the best way
  during which you are saying it. You are making it entertaining and you still take care of to
  keep it sensible. I can’t wait to learn much more from you.
  This is really a wonderful web site.

 6. Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i could assume
  you are a professional on this subject. Fine along with your permission let me to clutch your feed to stay
  up to date with coming near near post. Thanks one million and
  please carry on the enjoyable work.

 7. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading properly. I’m
  not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both
  show the same results.

 8. Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 9. Hey, I think your blog might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 10. It’s the best time to make a few plans for the future and
  it is time to be happy. I’ve learn this publish
  and if I could I want to suggest you some attention-grabbing things or advice.
  Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
  I wish to read even more things approximately it!

 11. I believe everything said was actually very logical.
  But, think on this, suppose you added a little content?

  I ain’t saying your content is not solid, however suppose you added
  a title to maybe grab folk’s attention? I mean Mu Rwanda bakomeje gukwirakwiza”amateka y’
  amacurano”,no kubiba inzangano hagati y’amoko.
  Hagamijwe iki? – Afriquela1ère is a little vanilla.
  You might peek at Yahoo’s front page and note how they write article
  headlines to get people to open the links. You might try
  adding a video or a related picture or two to grab people interested about what you’ve written. In my opinion, it
  could make your blog a little bit more interesting.

 12. Dongyang Trading Co., Ltd. Established in 2008, is a professional manufacturer & export company.

  We are specializing in the production of various standards of soccer jersey, football shirt,
  soccer uniforms, NBA jersey, tracksuit and customized sportswear.
  (Including AAA quality and A+ quality)

  We offer various soccer accessories for choose (club logo, name, numbers, and
  patches).

  We have own factory, own warehouse, own office, and own website

  We have specialists in designing,manufacturing,technical innovations, quality
  Control process to ensure the high quality products.

  Trusted, Patience, Politeness and Enthusiasm are our rules.

  Provide you with low prices, high quality and fast shipping

 13. Good day I am so glad I found your blog, I really found you by mistake,
  while I was browsing on Digg for something else, Regardless I
  am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to browse it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic job.

 14. Optimal devices for online video streaming are mobile devices powered by the Android OS, especially smartphones. Such devices are ideal in that they provide almost unlimited storage capacity (c.a. 16 GB–128 GB) for online streaming. The vast choice of applications, online video and audio content online is staggering: Netflix (online streaming), Hulu (online streaming), MTV’s Cloud (online streaming). Although some of these online streaming video sources are free, in other cases a fee is required (especially http://liangjiaju.site/emall/lj_iframe.php?aid=4340&url=https://tinordvoltme.weebly.com

  6add127376 dilcha

 15. On top of that, since it comes with a file export option to most CAD programs, it also makes this tool a great resource for engineers needing to accurately calculate strength parameters.

  Made in the latest generation of MITCalc and now bundled with MITApplications Pro MITCalc – Lifetime offers consumers a host of tools for calculating both asset and property depreciation, guaranteeing efficient means of cost control, replacement, and perking up legal income. This suite further contains a number of higher-end tools that http://toolbarqueries.google.ht/url?q=https://haggsoltoxasb.weebly.com

  6add127376 elvfilb

 16. Easy Extract Pro 6.0.1:- Easy Extraction Pro is a different way to extract files from media and other online resources.
  It is far different from other extraction programs because it does not only make use of the standard extraction methods but also searches for and finds hidden files and folders, deep extracting…

  image profiles: XR and GEM65 Pro 4.5:- XR and GEM65 Pro 4.5 is an easy to use, yet very powerful and sophisticated program for the analysis and modification of existing and new image profiles.
  A professional photoshop alternative! XR allows you to accurately evaluate https://flajsmanova.blog.idnes.cz/redir.aspx?url=https://kanncoommaoglow.weebly.com

  6add127376 legefaeg

 17. PDF Plain Text Extractor 5.23 – PDF Plain Text Extractor is a free program that can help you to convert Portable Document Format files into plain text format.
  It also can covert a file into another useful document but plain text format. By using this tool you can extract text from Adobe PDF files, Microsoft Word, Excel, Access documents, DLLs, etc. You are just required to drag & drop an existing document from the folder to the main window of PDF Plain Text http://toolbarqueries.google.rs/url?q=https://climeacerut.weebly.com

  6add127376 timofynn

 18. Pshto-Wsolve: when you put a piece of paper over it, it will autofix your misspelling to correct it and place the autocorrected spelling into your clipboard automatically.
  Small-Change: allows you to make small text changes to a send-message without having to save it. You can use this to make unturned messages cooler by for example turning background colors on and off.
  Robot-Word: replace your favorite word http://rentonjournal.com/viewblog.php?url=https://naigenpodeb.weebly.com

  6add127376 uleegasc

 19. It uses a database to store the new features for each revision,
  so that you can revert back to the previous versions easily.

  In this tutorial, we are going to create a new project with the help of Bootstrap 4, create different pages and then publish the website to the web through deploying it on the IIS 7.0.
  We are going to use the Bootstrap 4 with its features like forms, buttons, navigation, pagination, settings etc in order to create http://rubyconnection.com.au/umbraco/newsletterstudio/tracking/trackclick.aspx?nid=207065033113056034011005043041220243180024215107&e=011204127253056232044128247253046214192002250116195220062107112232157159227010159247231011081075001197133136091194134170178051032155159001112047&url=https://tiacuresumb.weebly.com

  6add127376 sashgio

 20. When it comes to the interface and design, the application convinces you that it makes sense to keep everything simple –just the best approach to instantly change the background.
  Pros
  Allows you to turn desktop background into slideshow with multiple sets
  Limitless number of slideshow sets
  Select from a variety of background images
  Cons
  No options for choosing picture alignment
  You will have to change sets manually every time

  Designing your own smartphone or tablet is becoming easier than ever. Deciding on the https://micsisatech.weebly.com

  6add127376 dartamm

 21. This section is intended to provide a background or context to the invention that is recited in the claims. The description herein may include concepts that could be pursued, but are not necessarily ones that have been previously conceived or pursued. Therefore, unless otherwise indicated herein, what is described in this section is not prior art to the description and claims in this application and is not admitted to be prior art by inclusion in this section.
  The following abbreviations that may be found in the specification and/or https://google.com.eg/url?q=https://britophordrag.weebly.com

  6add127376 mertvya

 22. WOT (Web of Trust) is a web browser extension which notifies you whether a website is trustworthy or not, by giving it a rating. Therefore, you can protect your computer against spyware, adware, spam and other malicious agents available through the online environment.
  Once installed, WOT places an green icon in the toolbar. Clicking it reveals a rating between “very poor” and “excellent” regarding the website’s trustworthiness, vendor reliability, privacy and child https://ichmatenga.weebly.com

  6add127376 foodon

 23. This utility costs US $2.30 to download for Windows and US $15.99 to obtain from the Official Source.

  Easily recognizes hard disk drives, memory cards, SD cards, compact disks, floppy disks and even memory boards. It can search for mappings inside windows on different types of cards and devices and show the real hardware path.
  It can find, explore, search, create and copy all the information stored in computer memory. Generally, it is extremely useful http://gavgav.info/catalog/redir.php?go=https://basserifigh.weebly.com

  6add127376 joscorn

 24. If you are in search for a powerful antivirus utility that includes sandbox protection, you are in luck since Comodo Cloud Antivirus is very reliable, as it can help you keep your system healthy.

  Are the safety and security issues of the Internet a serious concern to you? There is little doubt that the Internet is already being used to play dirty games. It is easier than any other form of communication hence, the fact that it relies merely on computer technology; and unlike traditional communications https://emindbooks.com/upload/files/2022/05/4I6znGNobs8XfWyNPimN_19_bbace1554e0c14e77123eb4a6874bcd1_file.pdf 05e1106874 marull

 25. AccessToPostgres is a comprehensive and reliable software that allows you to migrate data from a Microsoft Access storage file to a PostgreSQL server in a quick way. The program allows you to convert tables, for higher compatibility or translate a query into a table. Moreover, it can handle large batches of data safely and easily.
  Before running, AccessToPostgres requires you to connect to both instances, namely an offline Microsoft Access file, then to an online PostgreSQL server and database. You https://saychao.com/upload/files/2022/05/J35HxatjyLwTWOlr5Ga1_19_82be5ace532b3dbc3eac3bb82424c5e2_file.pdf 05e1106874 raniyarm

 26. hey there and thank you for your information – I have
  definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this site,
  since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will
  very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score
  if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for
  much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 27. It will even show you previews of the selected files, allowing you to easily select items from a collection.

  Parlay 2.0

  An application that was originally released on 2009-01-31, Parlay 2.0 for Android devices supports all models of the Android OS, whether the device run on 2.0.x version or even on the latest Android 4.0-based version of the OS.
  Therefore, this app can be used without any problems, https://www.zktecousa.com/profile/mijumuglasundou/profile
  99d5d0dfd0 promar

 28. Its operational efficiency and speed makes it the preferred serial Master tool in the event that you want to control a number of devices you have connected via the network.
  The software supports 32-bit and 64-bit versions. So, you can download and run it from any of your chosen operating systems.

  Modbus Master is a lightweight Qt-based implementation of a Modbus master application. It helps you communicate with Modbus RTU and TCP slaves and monitor and examine all traffic on the Mod https://www.highlandshistorical.org/profile/turmillthongcompcrosbo/profile
  66cf4387b8 raimare

 29. This label has some cool features like the following ones :
  – Page can be embedded in with the component and become the inner frame of the component
  – The text of the label can be “chosen” and some characters can be replaced with another chars
  – You can create a so called “image property” in the Label component for this user to change the component on their own. They can change the image of the label by changing the “Image” property of the TLinkLabel component https://www.holycomforterspring.org/profile/Ansys-12-Software-Free-Download-For-Windows-7-32-Bit-TOP/profile
  66cf4387b8 dealat

 30. MoonDancer V5.2.2 is a powerful tool designed to help you install a simple Windows shell on your system. It also provides a Media Center program and an enhanced file searching app, among other applications to manage your drives, programs, and settings.
  Simple installation
  This utility is very easy to implement. To add Windows shell, users can simply double click on the helper or install.exe file and then follow instructions.
  Then users can decide whether they want to share their https://wakelet.com/wake/1J9eIQnt-9uq7Vq4m_e9m
  ec5d62056f valaclai

 31. No support.

  Why users choose UPnP / DLNA / PIP

  Network Printing is a service that allows you to share your printer remotely. It can save you from the hassles of finding or downloading a printer driver for your home or office network. If you’re a printer owner yourself and you’re looking to print documents remotely, you’ve come to the right place. Printer Sharing over Wifi allows you to share the printing service of your device directly over a W http://4uall.net/2022/06/04/autodesk-3ds-max-2013-32-64-bit-x86-x64-x-force-best-keygen-downloadsforyouall-blogspot-in/
  ec5d62056f josfarr

 32. The application, available for Windows 10 and older, is sold for 45 USD.

  Update 2019-04-25: Vov Stop Start 3.4.2 is now available. It comes with a few new features, but the overall design remains the same.

  A:

  (Tested on Windows 7, 8.1 and 10)
  After upgrading Windows with your program is no longer available, there is another program that accomplishes the same task:
  Aut
  ec5d62056f meiiako

 33. you can choose to adjust them in the control panel. You can specify a lot of audio decoding preferences for decoding on the fly, you can adjust the order of the decoders to favor use high quality decoders.
  In addition, Alive CD Ripper also includes Built-in CDDB CD finder, CDDB ID tag editor and ID tag query tools. With built-in CDDB CD finder, you can directly input a CD’s track list, album/artist name, https://www.onk-group.com/film-lo-sguardo-dell-altro-download-_best_/
  ec5d62056f janjarl

 34. Available in a number of languages, it’s easy to setup and use. What’s more, it includes helpful online help (particularly useful for French users) and a Free 30-days trial version for users to try out the tool before using it for real.

  Toggle Sidebar

  A Decoy for the Bear, as they say, our Software Products ranking, the top 5 best-selling “Import/Export MBOX to PST” products, our software https://wakelet.com/wake/0RVkpP0TzaKhIU7lQS6Kl
  ec5d62056f saiwhy

 35. The World Wide Web has its fill of different password generators, and one of the more advanced options (that frankly, is not cheap) is Password Pro.
  Some of the features include:

  make password generator

  generate password with length between 3 to 100

  generate alphanumeric password

  generate passwords with special symbols

  generate passwords with special text

  generate havehed password

  …and many many more features.
  Of course, https://floating-refuge-79000.herokuapp.com/janhel.pdf
  ec5d62056f vernar

 36. The app can be accessed over the Internet or you could install it in your computer server and run it locally, but you must have a license and an account to access the application. 
  The application enables you to view, create, modify and schedule events quickly. The user interface is fairly simple to navigate. You can manage as many users as you want, including multiple calendar if you have more than one server.
  OrgScheduler 1+1 is a very good collaboration tool.
  Complete https://safe-anchorage-51200.herokuapp.com/emylrey.pdf
  ec5d62056f niagann

 37. Live Flashing is an amazing tool that allows you to install an advanced firmware in all devices that are based on Intel platforms. It consists of a hardware component that allows you to flash the BIOS and a software component designed for ordinary users.
  We recommend that you install the Live Flashing utility as it is a very advanced way to speed up the firmware upgrade process and decrease the update time on the fly. Despite the advanced compatibility that you can install and use Live Flashing, it is not https://wakelet.com/wake/EH1RfDsSh6kXI4hBVE7ZA
  ec5d62056f sambeth

 38. MindFusion WinForms Pack Download Resources
  MindFusion WinForms Pack Initial Release Notes
  Check the attached readme, it is saved on the same zip file as the installation file.
  License
  This demo is provided as it comes without any license.
  This project uses Amazon Web Services. If you choose to use AWS you are agreeing to their free usage policy. No usage is counted.
  Questions/Comments/Suggestions?
  If you have any questions, suggestions, https://icenatsmarzuebraz.wixsite.com/lignperfpasel/post/c3520-flash-loader-75-4-csc-v02-citrus-lite
  ec5d62056f lemohedl

 39. All in all, it’s a well-made program which will help you build personalized delay effects which are perfectly suited to your instruments and recordings.Kaileiderfractilis

  Kaileiderfractilis is a genus of periglottiid ammonites from the late Cretaceous, that has a sinuous, coiled shell.

  Description
  Slender, slightly sinuous shells have umbilicus and early whorl section with median plane http://barrillos.org/2022/06/04/four-weddings-and-a-funeral-torrent-free-verified-download/
  ec5d62056f emmysae

 40. Q:

  Using ISNULL funcion in dynamic Column Values

  I have a simple SQL Server query which is written in a stored proc.
  The result of the query depends on the parameters that is passed.
  The filter conditions is not a static Data type column but is similar.
  I would like to use ISNULL function where it will apply the filter dynamically. That is, whenever the “tableA”.@actionName; equals 1 then it will apply https://www.dr-schwalb.de/wp-content/uploads/2022/06/vanray.pdf
  ec5d62056f ambgide

 41. Still, the simplicity and lack of advanced features in the example below makes it a great introduction to Metro-style apps.
  It’s a small app without many adjustable options
  To start drawing, you basically have to start finger-drawing. To do this, you have to hit the start button with three fingers on the screen and either tap the page where you want to start (depending on the backdrop color) with two fingers, or press the start button with your thumb.
  Since the application https://brambraasch919sax.wixsite.com/raraciper/post/crack-endnote-x4-rar
  ec5d62056f fearyam

 42. Resize Magic is available via LaunchPad and AppStore.
  for more infos click here.

  I developed Resize Magic to help people resize huge images in batches and create their own posters.

  The application can resize all kind of images. You can input the image size at creation time or later.

  Project Manager

  Resize Magic comes with an intuitive Project Manager. You can set a project and create or review past projects in a simple and clean interface. To https://2figureout.com/bios-agent-plus-full-top-crack-keygen-rar/
  ec5d62056f yelzelm

 43. It is also great for those with a portable media player whose hard drive is full, who can get a hold of a USB flash drive, or you want to be able to easily store information for a trip abroad where you can’t carry your computer with you.
  Yadabyte Notes is available for a one-time payment via the official website.

  Badoo Events is an easy way of organizing a friendly get-together in your life. Think of it as a combination of a https://vicdigital.it/2022/06/06/best-of-bing-australia-3-theme-free-download/
  50e0806aeb safyengl

 44. All

  jBotz is a Web Content Management (CMS) that enables you to create web sites and blogs with a user-friendly interface, including SEO and visually optimized title pages, SEO templates, drop-down menus, images galleries, media galleries, multipurpose pricing tables, image and text layout editor, logo picture generator, and more. The application also offers support for several server-side log files, such as Apache access logs, IIS log files, and PHP errors https://authorwbk.com/2022/06/06/razorsql-9-2-6-free/
  50e0806aeb elsdsal

 45. Read our review

  Backup4all is a reliable, affordable and easy to use backup tool. Backup4all makes the backing up of your computer as simple as clicking a button. It automatically backs up (copies) all your files and folders along with their meta data.
  It backs up only what you want it to. No need to backup every single file on your computer, just the ones that you want. Backup4All makes it easy, keep the links or a copy for https://www.capitta.it/wp-content/uploads/2022/06/file2folder_GUI.pdf
  50e0806aeb kaimgra

 46. No information on development status.

  No developer replies

  Thanks!

  Thanks for the feedback!

  Additional notes:
  Currently, InfoBar is an older project. However, it is open source and there is a possibility that it could be developed further. MiTeC InfoBar is free to use and there is a donate option, with enough money to buy a developer a beer! For any other kind of comments and questions, use our forums.In retrospect, Dennis https://obzorkuhni.ru/internet-businessaffiliate-programs/karaoke-5-lite-freeware-crack-3264bit-latest-2022/
  50e0806aeb heljar

 47. What is your response to this quiz?

  20:09

  How to become an Entrepreneur —News-entertainment (infobox)

  How to become an Entrepreneur —News-entertainment (infobox)

  How to become an Entrepreneur —News-entertainment (infobox)

  How to become an entrepreneur
  infoBox by Karthik Durai
  News :
  There are only two ways struggles that last forever https://social.mactan.com.br/upload/files/2022/06/NMJ9iqIooJ7Tz9Cpggkr_06_0f7f9a91e3cb58d2eeaf170bb0a82ff4_file.pdf
  50e0806aeb kirpers

 48. It is easy to use and offers you plenty of options to choose from.
  See more

  DesignExtender 8
  DesignExtender enables you to easily apply image, geometrical or logo templates to Photoshop documents. It is comprised of a library of over 1,700 stock image elements that you can use as spot patterns, images, gradients, or symbols, including 400 geometric shapes.
  The design toolkit provides a wide selection of complementary colors and images, such as grays
  50e0806aeb deboflor

 49. From the first-ever Dora the Explorer handheld adventure, to new games that let your child explore the ever changing world of the Nintendo DS, Dora the Explorer games and toys take children on a quest in search of the big, big world.

  The producer of the popular television show Dora the Explorer, Belén Alcázar, says that it is remarkable that the show continues to enchant and entertain millions of viewers around the world. In an interview with NPR the children’ https://apgpickups.com/wp-content/uploads/2022/06/adofer.pdf
  50e0806aeb renren

 50. magnificent post, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 51. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks!